Læge Jacoba Egholm Hansen

CVR nr 27000177

Grundet den ekstraordinære situation med Corona-virus er der flere ting i klinikken der er anderledes.

DET ER NU KUN TILLADT AT KOMME I KLINIKKEN, HVIS DER BÆRES MUNDBIND. Dette er for at beskytte patient såvel som læge/sygeplejerske.

 

Overordnet set er det kun de allermest nødvendige der bliver set her i klinikken ved personligt fremmøde. Dette for at undgå unødig smittespredning.
I denne periode vil konsultationer komme til at forgå pr. telefon eller som videokonsultation via 'Min Læge' app (se forsiden for vejledning). Det betyder samtidig, at en del konsultationer desværre må udskydes indtil situationen normaliseres.
Det drejer sig bl.a. om P-pille konsultationer, kørekort og lignende samt visse årskontroller. Det er en løbende lægelig vurdering, hvad der kan ses og vi beder og forståelse for at der lige nu må prioriteres i kontakterne hernede.

Det opfordres forsat at man kontakter klinikken, uanset om det omhandler corona eller ej, ved akut opstået sygdom.

Klinikkens akutlinje: 69 66 30 44

Kronisk sygdomme gælder følgende:
Derudover vil vi opfordre alle med kroniske sygdomme, hvor der er tid til kontrol, til at kontakte os mhp. stillingtagen til om kontrollen kan udsættes eller den skal gennemføres på en anden måde.
Ved forværring af sin kroniske sygdom bør man tillige kontakte os!

Børneundersøgelser gælder følgende:
Der foretages kun vaccination og ikke selve børneundersøgelsen. Det gælder endvidere kun på børn der ikke har tegn på øvre luftvejsinfektion eller på anden måde er syge. Forældre bestiller selv tid til egentlig børneundersøgelse når situationen er normaliseret.

Blodprøver gælder følgende:
Åben blodprøvetagning ophører i denne periode. Enkelte akutte blodprøver vil fortsat blive taget her i praksis men dette er efter lægelig vurdering af den enkelte situation og til en fast aftalt tid. Blodprøvesvar kan gives pr. telefon eller pr. email.

Tidsbestilling gælder følgende:
Muligheden for elektronisk tidsbestilling ophører i denne periode. Og vi frabeder at man bestiller tid via. 'Min Læge' App, da koordineringen mellem vores kalendersystem og tidsbestillingen ikke er helt synkroniseret.

Alle med symptomer på infektion i de øvre luftveje (forkølelser, ondt i halsen, hoste mm.) MÅ IKKE SES I KLINIKKEN. De vil enten blive vurderet af personale eller læge i telefon.
Vi arbejder alle på højtryk for at denne situation vil foregå så smidig som muligt og således at alle kan føle sig trygge til trods for de begrænsninger vi har foretaget.
Vi følger udviklingen tæt og forholder os løbende til de retningslinjer/vejledninger der bliver videreformidlet af sundheds-myndighederne. Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne vil blive vurderet løbende og rettet til alt efter status på situationen. Følg med på hjemmesiden og facebook for opdateringer.

Følg selv med på coronasmitte.dk

English

Due to the extraordinary situation with coronavirus, the daily clinical rutine have changed.
In general, only the most necessary patients are seen here in the clinic. This is to avoid unnecessary spread of the infection.
During this period, consultations will be done either by phone or video via the 'Min Læge' app (see front page for guidance). This also means that some consultations must unfortunately be postponed until the situation is more normalized.
These include: oral contraceptives, driving licenses and etc. As well as certain annual checkups.
We will of coruse evaluate the incoming requests and make a decision on what can be seen in the clinic. And we therefor ask for your trust and understanding, that we have to make some priorities.

For that reason we still urged you to contact the clinic, whether it concerns corona or not, in case of acute illness. 

The clinics emergency line: 69 66 30 44

The following applies for Chronic diseases:
In addition, we would like to encourage anyone with chronic illnesses and have an appointment to contact us to decide whether the control can be postponed or carried out in another way.
If your chronic illness worsens, you should also contact us regardless!

The following applies for Routine child examination:
Only vaccination is carried out and not the routine child examination. This can only be carried out for children who have no signs of upper respiratory tract infection or are otherwise ill. Parents can book time for routine child examination when the situation is more normalized.

The following applies for Blood sampling:
Blood sampling ceases during this period. Some acute blood tests will be continued to be taken here in practice but this can only happen after medical assessment of the individual situation and at a fixed agreed time.

The following applies for Appointment request:
The possibility of making online appoinments reqest ends during this period. And we ask that you don't make appoinment via. 'Min læge' App, as the coordination between our calendar system and the app scheduling system is not completely synchronized.

 

Anyone with symptoms of upper respiratory tract infection (colds, sore throat, cough, etc.) must NOT BE SEEN IN THE CLINIC. They will either be assessed by staff or a physician on the phone.

We are all working very hard to make this situation as smooth as possible and so that everyone can feel safe despite the restrictions we have made.

It is important to emphasize that the guidelines will be assessed on an ongoing basis and addressed according to the status of the situation. Follow the website and facebook for updates.
We follow the development closely and keep abreast of the guidelines / guidelines that are communicated by the health authorities.

For more information check Coronasmitte.dk

Vær opmærksom på, at man ikke kan bestille tid hos Læge Tønnes Puntervold, heller ikke via Aftalebogen.


Følg os på Facebook - på forsøgsbasis har vi oprettet en profil på Facebook. Lægerne Kirkegårdsvej 25A - Den vil vi bruge som informationssøjle - løbende lægge information ud, som kan være af interesse for vores patienter - Det er kun en informationssøjle for at nå ud til så mange som muligt på én gang.

Alle kommentarer såvel positive som negative vil blive slettet fra siden.


Klinikken har pt. lukket for tilgang af nye patienter.


Ved fornyelse af fast medicin og bestilling af IKKE akut tid, kan man med fordel benytte selvbetjeningsmodulet - så slipper man for at hænge i telefonkøen og tilgængeligheden ved telefonen øges.

 

 

 

 

 

 

Hold styr på din medicin og recepter– og dine mindre børns – med app´en: "Medicinkortet".

"Medicinkortet" kan hjælpe dig til at se, om du kan bruge en recept igen, eller du kan anmode os om at forny recepten, hvis den er udløbet.

Du kan hente app gratis i App Store eller Google Play


 

 

 

 

PLO og Sundheds-og Ældreministeriet har lanceret app’en ”Min Læge”, der giver en mobil adgang til egen læge og overenskomstaftalte ydelser som fx e-konsultation.

Med ”Min Læge” kan du hurtigt og nemt komme i kontakt med din praktiserende læge. Se din læges åbningstider og ferie. Finde nærmeste lægevagt, Stille spørgsmål og få svar fra din læge. Og så kan du få overblik over dine aftaler, henvisninger, vaccinationer og diagnoser

Kan downloades via App Store og Google Play


Bestilling af akuttid samme dag, SKAL man bestille i telefontiden ml. 08:00 - 09:00.


Klinikken lægger vægt på minimering af brugen af vanedannende og beroligende medicin i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Receptfornyelse af Benzodiazepiner (angstdæmpende eller mod søvnløshed) og af afhængighedsskabende stærk smertestillende medicin SKAL ske ved personligt fremmøde til konsultation hos læge i klinikken. Dette er nødvendigt for at klinikken kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Klinikken lægger ligeledes vægt på at begrænse forbruget af antibiotika, hvorfor dette aldrig kan ordineres per telefon.

Information om Benzodiazepiner


OBS sygesikringskort (sundhedskort) skal altid medbringes! Det er dit bevis på, at du kan modtage gratis lægehjælp.


Her på hjemmesiden kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Under menupunktet “Selvbetjening” kan du undgå telefonkøen og:

  • Bestille tid
  • Forny recepter
  • Skrive til lægerne
  • Læse beskeder fra lægen

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Find_vejFIND VEJ